picture
 
郭延芝
职称与职务
副教授 (硕士研究生导师)
专      业
分析化学
电      话
E-Mail
简  历

工作与教育经历

2014/7 - 至今,四川大学,化学学院,副研究员
2008/7 - 2014/6,四川大学化学学院,讲师
2003/9 - 2008/6,四川大学,化学学院,分析化学专业,博士
主要研究方向

化学与生物信息学

具体研究兴趣包括:蛋白质序列、结构与功能的关系研究;蛋白质与其它分子(蛋白质、DNA、RNA)的相互作用建模;计算机辅助药物靶标的设计与预测;蛋白质、microrRNA等与疾病的关联模型分析。

主要工作业绩

  已取得的成果包括:1)全面进行蛋白质一级序列特征筛选与优化,提出了一系列氨基酸替代模型的构建新方法。2)在蛋白质三维结构层面上,对蛋白质-蛋白质的相互作用面在物化性质、构象、能量等方面进行解析,提出了一系列新的表征蛋白质相互作用面的特征参数。3)对蛋白质功能位点的环境进行数学表征与模拟,实现对其功能位点如甲基化、磷酸化修饰位点等的识别。发表第一作者SCI论文4篇,包括Nucleic Acids Res 1篇(他引148次)、Amino acids 1篇(他引78次);通讯作者SCI论文20篇。获2015年教育部自然科学二等奖1 项(排名第2)。个人H因子为15。

代表性成果 (获奖成果、专著、论文、专利)

第一或通讯作者论文

1.Yu Wang, Yun Lin, Yanzhi Guo*, Xuemei Pu, Menglong Li*, Scientific Reports, 2017,7, 3159
2.Yu Wang, Yanzhi Guo*, Xuemei Pu, Menglong Li*, RSC Advances, 2017, 31, 2046-2069.
3.Zhongyu Liu, Yanzhi Guo*, Xuemei Pu, Menglong Li*. Scientific Reports, 2016, 6, 34172.
4.Jiesi Luo, Wenling Li, Zhongyu Liu, Yanzhi Guo*, Xuemei Pu, Menglong Li*, Analyst, 2015, 2015,140, 3048-3056.
5.Yayun Hu, Yanzhi Guo*, Yinan Shi, Menglong Li and Xuemei Pu*, RSC Advances, 2015, 5, 42009-42019.
6.Yinanshi, Yanzhi Guo*, Yayun Hu, Menglong Li*, Scientific Reports, 2015, 2015,5,12403.
7.Xu Dai, Runyu Jing, Yanzhi Guo*, Yongcheng Dong, Yuelong Wang, Yuan Liu, Xuemei Pu, Menglong Li*, Current Pharmaceutical Design, 2015, 21, 3051-3061.
8.Jiesi Luo, Zhongyu Liu, Yanzhi Guo*, Menglong Li*, Scientific Reports, 2015,5,14214
9.Yu Wang, Yanzhi Guo*, Qifan Kuang, Xuemei Pu, Yue Ji, Zhihang Zhang, Menglong Li*, Journal of Computer Aided Molecule Design, 2015, 29, 349-360.
10.Yuanyuan Fu, Yanzhi Guo*, Yuelong Wang, Jiesi Luo, Xuemei Pu, Menglong Li* Zhihang Zhang, Computational Biology and Chemistry, 2015, 56, 41-48.
11.Jiesi Luo, Yanzhi Guo*, Yuanyuan Fu, Yu Wang, Wenling Li, Menglong Li*, Proteins: structure, function, and bioinformatics, 2014, 82, 3090–3100.
12.Jiesi Luo, Yanzhi Guo*, Yun Zhong, Duo Ma, Wenling Li, Menglong Li*. Journal of Computer Aided Molecule Design, 2014, 28, 619-629.
13.Duo Ma, Yanzhi Guo*, Jiesi Luo, Xuemei Pu, Menglong Li*, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2014,138, 7-13.
14.Yun Zhong, Yanzhi Guo*, Jiesi Luo, Xuemei Pu, Menglong Li*, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2014,136, 97-103.
15.Xiaojiao Yang, Yanzhi Guo*, Jiesi Luo, Xuemei Pu, Menglong Li*, Plos ONE, 2013, 8, e84439.
16.Wen Liu, Yanzhi Guo*, Jiesi Luo, Yun Zhong, Xiaojiao Yang, Xuemei Pu, Menglong Li*, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2013, 126, 117-122.
17.Lezheng Yu, Jiesi Luo, Yanzhi Guo*, YizhouLi XuemeiPu, Menglong Li*, Computational Biology and Medicine, 2013, 43, 1177-1181.
18.Jiesi Luo, Lezheng Yu, Yanzhi Guo*, Menglong Li*, Chemometr Intellt Lab, 2012,110, 163-167.
19.Wenli Qin, Yizhou Li, Juan Li, Lezheng Yu, Di Wu, Runyu Jing, Xuemei Pu, Yanzh Guo*, Menglong Li*, Computational Biology and Chemistry, 2012, 36, 31-35.
20.Xia Wang, Gang Mi, Cuicui Wang, Yongqing Zhang, Juan Li, Yanzhi Guo*, Xuemei Pu, Menglong Li*, Computational Biology and Medicine, 2012, 42, 1053-1059.
21.Juan Li, Yongqing Zhang, Wenli Qin, Yanzhi Guo*, Lezheng Yu, Xuemei Pu, Menglong Li, Jing Sun. Natural Science, 2012, 4, 304-312.
22.Yanzhi Guo, Menglong Li*, Xuemei Pu, Gongbin Li, Juan Li. BMC Research Notes2010, 3, 145.
23.Yanzhi Guo, Lezheng Yu, Zhining Wen, Menglong Li. Nucleic Acids Research, 2008, 36, 3025-3030.
24.Yanzhi Guo, Menglong Li, Minchun Lu, Zhining Wen, Kelong Wang, Gongbin Li, Jiang Wu, Amino Acids, 2006, 30, 397-402.
25.Yanzhi Guo, Menglong Li, Minchun Lu, Zhining Wen, Zhongtian Huang. Proteins: structure, function, and bioinformatics, 2006, 65, 55-60.
26.Yanzhi Guo, Menglong Li, Kelong Wang, Zhining Wen, Minchun Lu, Lixia Liu, Lin Jiang. Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 2005, 37, 759–766. 
 

师资力量